Za lažji pregled so na enem mestu dostopni zakonski, podzakonski in občinski akti, ki urejajo stanovanjsko področje, delovanje javnih skladov, pravic in obveznosti najemnikov.

Zakoni

 1. Ustava Republike Slovenije – URS
  (Uradni list RS, št. 33/91-I42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
 2. Zakon o javnih skladih – ZJS-1
  (Uradni list RS, št. 77/088/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP)
 3. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (Rensp15-25) (Uradni list RS, št. 92/15)
 4. Stanovanjski zakon
  (Uradni list RS, št. 69/0318/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,  45/08 – ZVEtL, 57/0862/10 – ZUPJS, 56/11 – odl.US, 87/1140/12 – ZUJF, 14/17 -odl.US, 27/1759/19189/20 – ZFRO in 90/21)
 5. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  (Uradni list RS, št. 62/1040/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/1356/13 – ZŠtip-1, 99/1314/15 – ZUUJFO, 57/1590/1538/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/1661/17 – ZUPŠ, 75/1777/1847/19,189/20 – ZFRO in  in 54/22 – ZUPŠ-1)
 6. Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
  (Uradni list RS, št. 61/1040/1114/1399/1390/1588/1631/1873/18 in 196/21 – ZDOsk)
 7. Zakon o splošnem upravnem postopku 
  (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/1082/13175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb)
 8. Zakon o upravnih taksah 
  (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/1630/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)
 9. Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)(Uradni list RS, št. 54/22)

Podzakonski predpisi

 1. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/1161/17 – GZ, 199/21 – GZ – 1, 205/21 in 29/22)
 2. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/2005)
 3. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/0461/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)
 4. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/0481/09 in 17/11)
 5. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
 6. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
 7. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/0434/0462/0611/0981/1147/14 in 153/21)
 8. Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21)
 9. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/0654/21 – ZKN in 145/21)
 10. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/0433/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
 11. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/0987/1185/13 in 52/22)
 12. Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj ( Uradni list RS, št. 197/21)

Upravni postopki