Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika, sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske skupnosti, vpis ali izpis uporabnika stanovanja, izjemno nadaljevanje najemnega razmerja.

JSS MONM mora biti obveščen v primeru:

  • ko najemnik umre,
  • razveze zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske skupnosti,
  • ko se spremeni število uporabnikov stanovanja,
  • izrednih sprememb.

V takem primeru se bo po pregledu dokumentacije z najemnikom sklenila nova najemna pogodba ali aneks k najemni pogodbi.

1. Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika

Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti oz. z enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče in bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev pogodbe mora biti podana lastniku v pisni obliki v 90-ih dneh po smrti najemnika. Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo sklenil najemno pogodbo, odloči sodišče v nepravdnem postopku.

2. Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske skupnosti

Ob razvezi se prejšnja zakonca lahko sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik, drugi pa se izseli. Če se ne moreta sporazumeti, odloči o sporu na zahtevo enega od njiju sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri tem upošteva stanovanjske potrebe njiju, njunih otrok in drugih oseb, ki so skupaj z njima stanovale, in druge okoliščine primera.

3. Sprememba števila uporabnikov – vpis/izpis družinskih članov

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, mora najemnik predlagati JSS MONM sklenitev aneksa k najemni pogodbi, JSS MONM pa mora skleniti aneks k najemni pogodbi na zahtevo najemnika, če se število oseb poveča za eno ali več oseb, ki jih mora le-ta preživljati po zakonu, za vse ostale osebe pa le, če je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno.

4. Izjemno nadaljevanje najemnega razmerja

V primeru trajne odselitve najemnika zaradi nastanka nove družine, trajne odselitve zunaj kraja bivanja oz. trajnega odhoda v dom za starejše, je ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev možno skleniti novo najemno pogodbo z enim od ožjih družinskih članov na podlagi 110. a člena Stanovanjskega zakona.