Pogoji in postopek za upravičenost do dodelitve namenskega najemnega stanovanja se določi s posebnem pravilnikom, na besedilo katerega da soglasje Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

V posameznem javnem razpisu, pripravljenem v sodelovanju s pristojnim oddelkom Mestne občine Novo mesto, se določi število razpisanih namenskih najemnih stanovanj, merila, postopek dodelitve in določijo morebitni dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci.

O upravičenosti posameznega prosilca do dodelitve namenskega najemnega stanovanja se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku na predlog komisije.

Pravilnik o dodeljevanju javnih najemnih stanovanj mladim in mladim druzinam_JSS MONM