Prosilec pridobi pravico do neprofitnega stanovanja z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

  • sodelovanje in uspeh na javnem razpisu,
  • državljanstvo RS oz. državljanstvo ostalih članic EU,
  • stalno prebivališče v MONM,
  • izpolnjeni ostali splošni pogoji.

Povezava na pomoč

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani RS in ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic EU ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile po Zakonu o tujcih izbrisane iz Registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje, ker je bila ugotovljena upravičenost po Zakonu o povračilu škode izbrisanim.

Prosilci morajo (z izjemami, predvidenimi v samem besedilu konkretnega razpisa) imeti v času objave razpisa in tekom trajanja razpisnega postopka prijavljeno stalno prebivališče na območju MONM. Vsi prosilci morajo, če želijo pridobiti upravičenje do najema neprofitnega stanovanja, izpolnjevati tudi ostale splošne pogoje, predvidene z besedilom konkretnega razpisa.

Ob tem je pomembno, da pri odločanju o zahtevkih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem na posameznem razpisu ne gre le za odločanje o izpolnjevanju pogojev prosilcev, temveč se v postopku odloča tudi o uvrstitvi oz. neuvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja na konkretnem javnem razpisu. Prosilci, ki se uvrstijo na prednostno listo, si namreč zaradi omejenega števila neprofitnih stanovanj na vsakem razpisu medsebojno konkurirajo. Stanovanja so tako dodeljena le tistim, ki ne le izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev, ampak na konkretnem razpisu zberejo zadostno število točk, ki jih uvrščajo med uspele upravičence.