V katalogu informacij javnega značaja so osnovni podatki o organizaciji organa, seznam notranjih organizacijskih enot, kontaktni podatki…

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto
Odgovorna oseba: Mag. Bojan Rajer, direktor
Datum prve objave kataloga: 01. 12. 2022
Datum zadnje spremembe: 01. 12. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.jss-monm.si/
Druga oblika kataloga: tiskana oblika

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Naziv: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto
Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Poslovni naslov: Germova ulica 6, 8000 Novo mesto
Telefon: (08) 200 72 81
Elektronski naslov: info@jss-monm.si
TRR: 0110 0600 8372 578
Matična številka: 9188037000
Davčna številka: SI 63051958

2.a Podatki o organizaciji organa

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto opravlja naloge s stanovanjskega področja.

Direktor: Mag. Bojan Rajer

Notranje organizacijske enote Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto naslednje službe:

 • Služba za stanovanjska razmerja
 • Služba za pravne in upravne naloge
 • Služba za investicije ter za gospodarjenje in ravnanje z nepremičninami
 • Služba za splošne zadeve

Računovodstvo JSS MONM vodi zunanja institucija:
REKA d.o.o.
Brod 50
8000 Novo mesto
Matična številka: 5336341000
Davčna številka: SI 36483532
Kontakt: mojca.reka@t-2.si

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Mag. Bojan Rajer, direktor
Germova ulica 6
(08) 200 72 81
info@jss-monm.si

2.c Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam si lahko ogledate tukaj.

2.d Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznama posameznih dokumentov

SPOROČILA ZA JAVNOST

Razpisi:

 • za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem;
 • za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah;
 • za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva;
 • javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente;
 • javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem.

Register upravnikov stavb: https://www.jss-monm.si/o-nas/upravniki/

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Spletna stran Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto je https://jss-monm.si/.
 • Elektronski poštni naslov je info@jss-monm.si
 • Fizično ali po telefonu na poslovnem sedežu Sklada, Germova ulica 6, Novo mesto, v času uradnih ur.

Uradne ure še niso določene

 • S pisno zahtevo

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

E-pošta: info@jss-monm.si

Telefon: (08) 200 72 81