Vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj opredeljuje:

Del, ki se nanaša na najemnike:

Navodila in usmeritve glede obnove, uporabe in vzdrževanja stanovanj JSS MONM:

Interni pravilnik, ki podrobneje opredeljuje pravice in obveznosti pogodbenih strank iz najemnega razmerja za javna najemna stanovanja, ki jih v najem oddaja JSS MONM:

Povzetki:

Soglasje najemodajalca je potrebno za: 

 •  opravljanje dejavnosti v delu stanovanja,
 •  oddajo stanovanja v podnajem,
 • če stanovanje več kot 60 dni v obdobju treh mesecev uporablja poleg najemnika oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi,
 • spreminjanje stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav ter opravljanje koristnih vlaganj oziroma izboljšav v stanovanju.

Najemnik pri uporabi stanovanja:

 • mora odpraviti vse napake, ki so nastale zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe,
 • brez soglasja lastnika ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov, vgrajene opreme, naprav, raznih izboljšav,
 • mora spoštovati hišni red – v njem so določena temeljna pravila sosedskega sožitja v večstanovanjski stavbi,
 • mora spoštovati določila najemne pogodbe,
 • solidarno odgovarja s povzročitelji škode, ki jo na skupnih delih oz. drugih posameznih delih, povzročijo osebe, ki pridejo v večstanovanjsko stavbo s povabilom oz. pozivom tega najemnika ali oseb, ki z njim sobivajo,
 • lahko zaprosi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto za oddajo dela stanovanja v podnajem,
 • lahko zaprosi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto mora:

 • izročiti stanovanje v stanju, ki najemniku omogoča normalno uporabo,
 • vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki najemniku zagotavljajo normalno uporabo,
 • odgovarjati za stvarne in pravne napake na oddanem stanovanju.

Stanovanje se uporablja za stanovanjske potrebe najemnika in njegove družine, upoštevajoč določila Stanovanjskega zakona.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto vzdržuje stanovanja tako, da opravlja investicijsko-vzdrževalna dela in s tem preprečuje poslabšanje stanovanjskih pogojev. Popravila oz. izboljšave se opravijo v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najemnika.

V primeru posega Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto pravočasno seznani najemnika in zagotovi normalno uporabo po opravljenem posegu.

Vstop Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto oz. izvajalca v najemno stanovanje se izvede ob predhodni najavi; najemnik mora dopustiti, da se opravi ogled oz. razna dela za izboljšanje predmeta najema, in sicer v primerih, kot so:

 • napeljava oz. rekonstrukcija centralnega ogrevanja,
 • napeljava električnega in vodovodnega omrežja,
 • napeljava kabelskega in telefonskega priključka,
 • dela za zmanjšanje porabe energije in vode,
 • vgraditev ali zamenjava opreme,

Tega mu ni treba v primeru, da bi to zanj oz. njegovo družino predstavljalo obremenitev, ki glede na obseg in trajanje del, posledice izvedbe, povečane stroške najema in najemnikova predhodna lastna vlaganja v izboljšavo stanovanja, presega upravičeno korist lastnika in morebitnih drugih lastnikov in najemnikov v stavbi.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto ne more odreči najemniku soglasja za posege v stanovanju, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:

 • poseg je v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in je v osebnem interesu  najemnika, za kar se šteje, da so izpolnjeni pogoji, če gre za:
 • posodobitev ali zahtevam gospodinjstva ustrezno rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih ali sanitarnih naprav,
 • preureditev, ki je namenjena zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost,
 • izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev,
 • napeljavo telekomunikacijskega priključka,
 • stroške nosi najemnik,
 • sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja in ostalih lastnikov oz. najemnikov v stavbi,
 • s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in zunanji izgled.

Če gre za bistveno spremembo ali izboljšavo lahko lastnik pogojuje svoje soglasje s tem, da bo predmet najema najemnik ob njegovi vrnitvi vzpostavil v prejšnje stanje ali da se najemnik odpove povrnitvi lastnih vlaganj.

Zavarovalna pogodba, sklenjena z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Novo mesto, vključuje zavarovanje objekta (nepremičnino), ne vključuje pa zavarovanja stekla in premične opreme (pohištvo, bela tehnika, vrednostni predmeti …).

Soglasje za oddajo v podnajem
Najemnik lahko del stanovanja odda v podnajem le s soglasjem lastnika. Zanj zaprosi z vložitvijo vloge za izdajo soglasja za podnajem. Oddajanje brez soglasja lastnika predstavlja krivdni odpovedni razlog.

Dovoljenje za opravljanje dovoljene dejavnosti
Najemnik za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja potrebuje pisno dovoljenje lastnika stanovanja. Za soglasje se zaprosi z vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Opravljanje dejavnosti brez dovoljenja lastnika predstavlja krivdni odpovedni razlog.