Upravičenci do dodelitve namenskega najemnega – oskrbovanega stanovanja so popolno poslovno sposobni državljani RS ali članice EU, starejši od 65 let, ki jim zdravstvene, ekonomske in psihofizične sposobnosti omogočajo samostojno bivanje z redno organizirano pomočjo. Oskrbovana stanovanja niso namenjena osebam, ki potrebujejo polno domsko oskrbo.

Splošna pogoja, ki jih morajo prosilci, poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, še izpolnjevati, sta:

  • stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
  • dohodkovni cenzus, predpisan v posameznem javnem razpisu.

V posameznem javnem razpisu, v katerem se opredeli razpisana stanovanja in določijo pogoji ter postopek, se lahko razpišejo še drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev namenskega najemnega – oskrbovanega stanovanja. Na besedilo posameznega javnega razpisa da soglasje Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto. O upravičenosti do namenskega najemnega – oskrbovanega stanovanja se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku.