Najemnina se plačuje na:

TRR: 0110 0600 8372 578
IBAN: SI 56 0110 0600 8372 578

 

Račun za najemnino se lahko prejema na:

 • elektronski naslov (v pdf obliki). Prijavo za tovrstno sprejemanje posredujte na elektronski naslov info@jss-monm.si
 • e-banko. Vlogo za prijavo na e-račun izpolnit na vaši banki.

V primeru, da se najemnina ne more redno odplačevati, obstajajo naslednje možnosti:

 • obročno odplačilo – dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih,
 • selitev v manjše stanovanje.

Najemnik je dolžan plačevati:

 • najemnino,
 • individualne in skupne obratovalne stroške,
 • individualne stroške neposredno dobavitelju,
 • skupne obratovalne in druge morebitne stroške, ki nastanejo v zvezi z uporabo stanovanja, upravniku,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pristojnemu davčnemu organu.

Individualni obratovalni stroški na stanovanje, ki nastanejo zaradi uporabe stanovanja in niso zajeti v najemnini, so:

 • ogrevanje,
 • voda in kanalščina,
 • porabljena elektrika in priključna moč,
 • telefon,
 • kabelska televizija, televizija in radio,
 • porabljen plin in priključna moč,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
 • ostali stroški, povezani z uporabo stanovanja.

Skupni obratovalni stroški, ki nastanejo zaradi obratovanja skupnih delov večstanovanjske stavbe, so:

 • stroški elektrike za obratovanje skupnih naprav in razsvetljave skupnih prostorov,
 • stroški čiščenja skupnih prostorov,
 • stroški za delo hišnika,
 • stroški urejanja okolice, drugi obratovalni stroški in stroški rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih stavbe, ki jih najemniku zaračunava upravnik v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj.

Če obstajajo kakršne koli nejasnosti glede zaračunane storitve na računu najemnika, se ta obrne na upravnika večstanovanjske stavbe, ki skladno z zakonom skrbi za obračun stroškov obratovanja in vzdrževanja za celotno večstanovanjsko stavbo. V primeru, da račune izstavlja neposredno dobavitelj, se najemnik obrne na dobavitelja.

Najemnik stanovanja ima pravico zahtevati preveritev višine najemnine, pri čemer je dolžan predložiti nov točkovalni zapisnik in plačati upravno takso v višini 4,50 EUR po Zakonu o upravnih taksah.

Najemnina se obračuna na podlagi najemne pogodbe. Račun se izstavi v začetku meseca za tekoči mesec. Datum plačila računa je 15. dne v mesecu. Za plačila preko trajnega naloga pa je možen datum le 18. dan v mesecu. Na računu za najemnino je naveden tudi morebitni dolg najemnika.

Pristojni Center za socialno delo izda odločbo o subvenciji za neprofitno najemnino, ki se upošteva pri obračunu najemnine, in sicer je na izdanem računu za najemnino v višini subvencije znižana obveznost najemnika.

Pristojni Center za socialno delo izda odločbo o subvenciji za tržno najemnino, na podlagi katere se omenjena subvencija izplača na TRR lastnika do 15. dne v mesecu.

Višina najemnine se lahko spremeni tudi v primeru, da se ob preverjanju upravičenosti ugotovi neizpolnjevanje:

 • premoženjskega cenzusa,
 • dohodkovnega cenzusa.

1. Obročno odplačilo
Najemnik lahko v smeri ohranitve najemnega razmerja zaprosi lastnika stanovanja za obročno odplačilo dolga iz naslova najemnine; dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih.

2. Selitev v manjše stanovanje oz. bivalno enoto zaradi nastanka dolga
Najemnike, ki so se znašli v okoliščinah, ki kažejo na dolgotrajno nezmožnost plačevanja najemnine in drugih stroškov, lahko lastnik preseli, upoštevaje višino dolga, bodisi v drugo primerno neprofitno stanovanje, ki je lahko po površini tudi manjše od primernega, bodisi v bivalno enoto, če sklad z njo razpolaga.

3. JSS MONM preverja, ali so najemniki upravičeni do neprofitne najemnine:

Pri tem preveri, ali najemnik izpolnjuje naslednje pogoje:

 • državljanstvo RS,
 • stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja JSS MONM,
 • ustrezna vrednost premoženja,
 • ustrezna višina dohodkov.

4. Sprememba socialnega stanja
Najemnik, ki plačuje tržno najemnino (ne gre za najemnike, ki so plačevali tržno najemnino že pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona v letu 2003) in se mu socialno stanje spremeni (npr. sprememba v dohodkovnem/premoženjskem stanju, sprememba števila članov gospodinjstva), lahko zahteva preveritev socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno. Zahtevo odda na vlogi za ponovno preveritev socialnega stanja gospodinjstva najemnika. V postopku se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za upravičenost do neprofitne najemnine. Če so izpolnjeni, se tržna najemnina spremeni nazaj v neprofitno.

5. Preveritev višine najemnine
Najemnik lahko zahteva preveritev višine neprofitne najemnine; zahtevek odda k vlogi za preveritev in na podlagi vložene vloge in priložene dokumentacije prejme pisni odgovor, skupaj z informativnim izračunom.