O nas

DomovO nas

JSS MONM bo v skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (Ur.l.RS, št. 81/22) opravljal naslednje storitve:

 • gospodaril s stanovanji in stanovanjskimi hišami (namensko stanovanjsko premoženje);
 • kontinuirano zagotavljanje sredstva za izgradnjo ali nakup stanovanj in stanovanjskih hiš (večanje namenskega stanovanjskega premoženja);
 • gospodaril in razpolagal z nepozidanimi stavbnimi zemljišči, ki jih sklad pridobi za stanovanjsko gradnjo oziroma jih ustanoviteljica s pogodbo prenese na sklad zaradi izvajanja občinskega stanovanjskega programa;
 • oddajal stanovanja in stanovanjske hiše v najem;
 • določal in spremljal višino najemnin za vse nepremičnine s katerimi razpolaga;
 • dajal dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim osebam za pridobivanje najemnih, socialnih in lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš z nakupom, gradnjo in prenovo;
 • investiral v gradnjo stanovanj in v opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
 • gradil stanovanja za trg (tržna gradnja);
 • posloval z nepremičninami;
 • vodil enoten register stanovanjskega fonda Mestne občine Novo mesto;
 • opravljal upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanoviteljice;
 • opravljal druge zakonske naloge in naloge za izvajanje občinskega stanovanjskega programa.