Obseg vzdrževanja najemnih stanovanj v delu, ki se navezuje na najemnike, opredeljuje Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

DA, za zamenjavo parketa s keramičnimi ploščicami je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika stanovanja. Za to zaprosite tako, da vložite vlogo za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju.

DA, čiščenje odtočnih cevi v stanovanju je skladno z vsebino strošek najemnika stanovanja, zato je ta dolžan poravnati stroške za čiščenje odtočnih cevi kakor tudi stroške za odpravo škode, ki je nastala zaradi opustitve čiščenja.

Če je umivalnik starejši od 20 let, je dolžnost lastnika stanovanja, da ga zamenja, v nasprotnem primeru pa je to strošek najemnika. Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju

Normalna doba trajanja deščičnih tal (lamelni parket) iz bukovega lesa je 40 let, klasičnega (hrast) pa 50. V kolikor je parket v stanovanju starejši, je dolžnost lastnika, da ga zamenja. Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju

Zasteklitev balkona, ki predstavlja poseg na fasado, to je skupen del objekta, je dovoljena samo ob predhodnem soglasju vseh lastnikov v objektu. Ker z zasteklitvijo balkona največkrat posežemo v spremembo objekta, ki predstavlja avtorsko stvaritev projektanta arhitekture, bi bilo načeloma potrebno predhodno pridobiti tudi soglasje projektanta. Za montažo rolet na okna pa je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika stanovanja.

Večino stroškov za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti, za izvedbo katerih mora upravnik skrbeti sproti, plača lastnik stanovanja. Za natančnejši odgovor je potrebno pri upravniku pridobiti informacijo, kateri stroški so zajeti v postavki »vzdrževanje«.

Najemnik stanovanja se lahko odloči za odstranitev plinskega priključka. Pred odstranitvijo mora pridobiti soglasje lastnika stanovanja. V soglasju za odstranitev priključka JSS MONM zahteva, da mora najemnik ob morebitni izselitvi poskrbeti za ponovno izvedbo plinskega priključka. Odstranitev izvede dobavitelj plina. Odstranitev, ponovna montaža in kakor vsi stroški za pridobitev soglasja za ponovno montažo, so strošek najemnika. Vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju

V primeru, da se zunanja enota klimatske naprave namesti na fasado, mora biti tovrstni poseg skladen s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/2009 in spremembe), potrebno je predhodno pridobiti soglasja preostalih etažnih lastnikov objekta v višini več kot 75 % po solastniških deležih in skupaj z upravnikom stavbe določiti pozicijo oz. lego naprave. S tem lahko pridobite soglasje lastnika stanovanja. Za soglasje zaprosite tako, da izpolnite vlogo za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju.

Ker ste zamenjali okna brez soglasja lastnika, načeloma niste upravičeni do povrnitve nastalih stroškov. Menjavo oken v stanovanju, ki je z najemno pogodbo oddano najemniku v najem, opravi po predhodnem pregledu JSS MONM. Izvajalce za zamenjavo oken izbere kot posredni javni naročnik po postopku, ki je določen z zakonodajo, ki ureja javno naročanje.

Popravilo strehe je obveza vseh lastnikov stanovanj. O zamakanju je najemnik dolžan nemudoma obvestiti upravnika objekta. V primeru, da v objektu ni izbran upravnik, mora najemnik o napaki obvestiti JSS MONM. Vsi lastniki stanovanj oz. upravnik v njihovem imenu in na njihov račun mora obnoviti streho. Poravnavanje nastale škode z delnim plačilom najemnine ni dopustno.

Pravilnik o načinu ogrevanja na območju MO Ljubljana (Ur. l. RS, št. 131/2003) ne dopušča ogrevanje na trda goriva. Sprememba ogrevanja, kot jo predlagate, ni dopustna.

Za spremembe v najemnem stanovanju je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika. Za soglasje zaprosite tako, da izpolnite vlogo za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju.

Najemnik mora lastnika stanovanja, tj. JSS MONM pisno zaprositi za spremembo dobavitelja električne energije in/ali zemeljskega plina. JSS MONM izda pisno soglasje najemniku, saj je izbira dobavitelja osebna odločitev najemnika, ki ne vpliva na spremembe v najemnem stanovanju. Poleg tega je najemnik plačnik vseh terjatev iz naslova obratovalnih stroškov, med katere spada tudi oskrba z električno energijo in/ali zemeljskim plinom.

Beljenje stanovanja je skladno z vsebino Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04, 18/11), Priloga 1, strošek najemnika stanovanja.

Beljenje skupnih prostorov je skladno s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04) in v domeni uporabnikov, predvidena doba beljena stopnišča je na 8 let oz. odvisno od stanovalcev, kako pazijo na red in čistočo.

V zvezi z navedenim vam sporočamo, da je v namen preprečitve vlage in pojava plesni potrebno:

  • postrgati plesen in v teh predelih prebeliti z barvo, ki vsebuje dodatek proti plesni

Glede na to, da je beljenje stanovanja skladno z najemno pogodbo dolžnost najemnika, ste za predmetno dolžni poskrbeti sami, hkrati pa morate zagotoviti ustrezno prezračenje stanovanja.

  • prezračevanje vsaj tri- do štirikrat dnevno in to takrat, ko vlaga zaradi različnih aktivnosti naraste

Trajanje prezračevanja naj bo 5 do 10 minut pri povsem odprtih oknih. Sam način prezračevanja se spreminja v odvisnosti od letnega časa. V poletnem času običajno v prostorih ne pride do težav s prekomernim navlaženjem, saj sta temperatura in relativna vlažnost notranjega zraka približno enaka vrednostim zunanjega, pozimi pa je absolutna vlažnost zraka nizka, zato ima zrak po vstopu v ogrevan prostor in segretju na dnevno temperaturo precejšnjo rezervo v količini vlage, ki jo lahko sprejme. Z rednim prezračevanjem tako preprečujemo prekomerno navlaženje in nastanek površinske kondenzacije.