Na tej spletni strani podajamo določena pojasnila v zvezi z obstoječimi javnimi najemnimi razmerji.

Pogosta vprašanja in odgovori

V kolikor je najemno stanovanje neustrezno, lahko najemnik zaprosi za zamenjavo.

Izpolnjevati mora splošne pogoje:

  • od vselitve sta minili že 2 leti
  • zoper njega ne teče sodni postopek
  • poravnane ima obveznosti

Prav tako mora izpolnjevati en dodaten pogoj:

  • stanovanja je zaradi povečanja družine postalo premajhno
  • stanovanje je zaradi odselitve uporabnikov oz. iz finančnih razlogov postalo preveliko
  • stanovanje je iz zdravstvenih razlogov postalo po legi neustrezno

Ne glede na zapisano so do zamenjave upravičeni tudi najemniki, ki imajo del obveznosti vezanih na uporabo sedanjega stanovanja neporavnanih, ob pogoju, da so stanovanje pripravljeni zamenjati za manjše in po preselitvi skleniti dogovor o obročnem poplačilu dolga.

Če se ugotovi, da je najemnik upravičeni do zamenjave, bo uvrščen v seznam upravičencev in mu bo ponujeno primerno stanovanje, ko bo na vrsti in bo takšno stanovanje na razpolago.

Če ste:

  • ožji družinski član najemnika
  • vpisani v najemno pogodbo kot uporabnik
  • imate na naslovu prijavljeno stalno bivališče,

ste upravičeni, da se z vami sklene najemno pogodbo.

Na JSS MONM pošljite vlogo, v kateri prosite za sklenitev najemne pogodbe.

Po ločitvi oz. razpadu skupnosti se morata nekdanja zakonca dogovoriti, kdo bo ostal v stanovanju in sporazum overiti pri notarju.

Če se ne moreta sporazumeti, mora eden izmed njiju sprožiti postopek na Nepravdnem sodišču, da le ta odloči o sporu.

Bivši zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik, se mora izseliti v roku, ki ga določi sodišče.

Na podlagi takega sporazuma ali sodbe tisti, ki ostane v stanovanju, pri JSS MONM vloži vlogo, s katero zahteva sklenitev najemne pogodbe z njim kot najemnikom oz. izbris partnerja iz najemne pogodbe.

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi. Vloga za vpis ali izbris uporabnika

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi.

Če boste zaprosili za vpis osebe, ki ste jo dolžni preživljati po zakonu, vam bomo pripravili aneks k najemni pogodbi.

Če pa boste zaprosili za vpis osebe, ki je po zakonu niste dolžni preživljati oz. le mnenje, ali je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno, pa prav tako vložite vlogo za vpis ali izbris uporabnika.