Dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dodelitev bivalne enote, zamenjava stanovanja, dodelitev namenskega najemnega stanovanja za institucionalno varstvo posebnih skupin odraslega prebivalstva.

JSS MONM oddaja neprofitna stanovanja v najem zgolj na podlagi javnih razpisov. Počakati je treba na objavo, hkrati pa je na voljo tudi obrazec, na katerem se vlogo odda. Razpis opredeli, katera stanovanja so predmet razpisa ter navede pogoje in kriterije za točkovanje.

Ne, samske osebe tako kot osebe, trajno vezane na invalidski voziček ter slepi in gluhi, kandidirajo na ločenih podlistah – samski kandidirajo zgolj z drugimi samskimi.

Ne. Ker število stanovanj, ki so predmet javnega razpisa, po navadi ne zadošča, da bi se stanovanje dodelilo vsem, ki izpolnjujejo pogoje, se stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilcev točkujejo po kriterijih razpisa in se stanovanja dodeli tistim, ki zberejo največ točk.

Možnosti za uspeh ni mogoče napovedati. Do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem so upravičeni tisti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in zberejo najvišje število točk v primerjavi s številom razpisanih stanovanj. Število zbranih točk je odvisno od priznanja prednostnih kategorij, ki pa so znane ob objavi razpisa.

Ogled se ne opravi pri vseh prosilcih. Opravi se nenapovedano in le pri tistih, ki na podlagi predložene listinske dokumentacije zberejo zadostno število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Zdravstvene razmere prosilca se lahko upoštevajo le v dveh primerih:

 • priznana invalidnosti (predložiti je potrebno ustrezno dokazilo)
 • kronične bolezni zgornjih dihal (predložiti je potrebno ustrezno zdravniško potrdilo in hkrati ugotoviti prisotnost vlage v stanovanju prosilca)

Skupaj s prosilcem se lahko razpisa v okviru ene vloge udeležijo le osebe, ki jih je prosilec dolžan preživljati po zakonu. To pomeni: zakonski oz. zunajzakonski partner oz. partner prosilca, mladoletni in polnoletni otroci, ki se še šolajo, a največ do 26. leta (potrebno priložiti potrdilo o vpisu), polnoletni otroci, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica.

Ne, to ni mogoče. Prosilec ne more izbirati, na katero listo (A ali B) se bo uvrstil. Razvršča se izključno na podlagi ugotovljene višine dohodka v določenem obdobju.

Neprofitna najemnina se računa individualno za vsako stanovanje. Glavna kriterija, ki najbolj vplivata na višino, sta površina stanovanja in število točk, ki so mu pripisane.

Kriterij velikosti stanovanj po Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj ni vezan na strukturo stanovanja (število sob), pač pa na velikost. Normativi so razvidni iz naslednje tabele:

število članov gospodinjstva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine – lista A površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine – lista B
 1-člansko  od 20 m2 do 30 m2  od 20 m2 do 45 m2
 2-člansko  nad 30 m2 do 45 m2  nad 30 m2 do 55 m2
 3-člansko  nad 45 m2 do 55 m2  nad 45 m2 do 70 m2
 4-člansko  nad 55 m2 do 65 m2  nad 55 m2 do 82 m2
 5-člansko  nad 65 m2 do 75 m2  nad 65 m2 do 95 m2
 6-člansko  nad 75 m2 do 85 m2  nad 75 m2 do 105 m2

V kvadraturi se upoštevajo tudi pomožni prostori, kot so kleti, balkoni in podobno, vendar se ne všteva celotne površine le-teh, pač pa se površina pomnoži z ustreznim faktorjem.

Glede na dohodke gospodinjstva se prosilce loči na tiste, ki so zavezani plačati lastno udeležbo (lista B), in tiste, ki niso (lista A).

Prosilec, uvrščen na listo B, je pred dodelitvijo zavezan plačati lastno udeležbo v višini 10 % vrednosti dodeljenega stanovanja. Za osnovo se NE uporabi tržna cena, pač pa isti sistem vrednotenja, ki se uporablja tudi za določitev neprofitne najemnine.

Za orientacijo: za 55 m² veliko stanovanje, ovrednoteno s 320 točkami, bi znašala lastna udeležba cca. 4600 EUR, kar dobi prosilec vrnjeno čez 10 let. Prosilec nima možnosti izbire, na katero listo se uvrsti, pač pa se razvrstitev opravi izključno glede na ugotovljene dohodke prosilčevega gospodinjstva.

Odkup neprofitnega stanovanja NI mogoč. Plačilo lastne udeležbe za dodelitev neprofitnega stanovanja ne pripelje do lastništva stanovanja. Lastna udeležba se po preteku določenega obdobja vrne vplačniku.

Trenutno ni javnega razpisa, preko katerega bi se lahko potegovali za najem neprofitnega stanovanja. Javne razpise za oddajo neprofitnih stanovanj se objavlja približno na dve leti.

Vsem, ki vas zanima sodelovanje pri posameznih razpisih, predlagamo, da se naročite na obveščanje o novostih.

(1) Pogoji in postopek za upravičenost do dodelitve namenskega najemnega stanovanja se določi s posebnem pravilnikom, na besedilo katerega da soglasje Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

(2) V posameznem javnem razpisu, pripravljenem v sodelovanju s pristojnim oddelkom Mestne občine Novo mesto, se določi število razpisanih namenskih najemnih stanovanj, merila, postopek dodelitve in določijo morebitni dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci.

(3) O upravičenosti posameznega prosilca do dodelitve namenskega najemnega stanovanja se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku na predlog komisije.

V najhujši stiski lahko zaprosite za bivalno enoto. V primeru, da izpolnjujete predpisane pogoje, vam jo lahko za določen čas oz. do prenehanja izrednih socialnih razmer, dodelimo. Vendar se tudi na to zaradi zelo velikih potreb čaka v povprečju 3 leta.

Bivalna enota je stanovanjska enota, namenjena za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženim osebam in je po površini in funkcionalnosti manjša kot primerno stanovanje.

V kolikor je najemno stanovanje neustrezno, lahko najemnik zaprosi za zamenjavo.

Izpolnjevati mora splošne pogoje:

 • od vselitve sta minili že 2 leti
 • zoper njega ne teče sodni postopek
 • poravnane ima obveznosti

Prav tako mora izpolnjevati en dodaten pogoj:

 • stanovanja je zaradi povečanja družine postalo premajhno
 • stanovanje je zaradi odselitve uporabnikov oz. iz finančnih razlogov postalo preveliko
 • stanovanje je iz zdravstvenih razlogov postalo po legi neustrezno

Ne glede na zapisano so do zamenjave upravičeni tudi najemniki, ki imajo del obveznosti vezanih na uporabo sedanjega stanovanja neporavnanih, ob pogoju, da so stanovanje pripravljeni zamenjati za manjše in po preselitvi skleniti dogovor o obročnem poplačilu dolga.

Če se ugotovi, da je najemnik upravičeni do zamenjave, bo uvrščen v seznam upravičencev in mu bo ponujeno primerno stanovanje, ko bo na vrsti in bo takšno stanovanje na razpolago. Povprečna doba realizacije zamenjave je 3 leta.

Oskrbovano stanovanje je namenjeno osebam, ki:

 • so starostno ali invalidsko upokojene in so praviloma starejše od 65 let
 • jim zdravstvene, ekonomske in psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranijo samostojnost v bivalnem okolju in zato popolnega institucionalnega varstva v zavodu ne potrebujejo

Oskrbovana stanovanja niso namenjena osebam, ki potrebujejo polno domsko oskrbo.

JSS MONM svojih oskrbovanih stanovanj ne prodaja. Obstaja pa tržna ponudba le-teh.

Če ste:

 • ožji družinski član najemnika
 • vpisani v najemno pogodbo kot uporabnik
 • imate na naslovu prijavljeno stalno bivališče,

ste upravičeni, da se z vami sklene najemno pogodbo.

Na JSS MONM pošljite vlogo, v kateri prosite za sklenitev najemne pogodbe.

Po ločitvi oz. razpadu skupnosti se morata nekdanja zakonca dogovoriti, kdo bo ostal v stanovanju in sporazum overiti pri notarju.

Če se ne moreta sporazumeti, mora eden izmed njiju sprožiti postopek na Nepravdnem sodišču, da le ta odloči o sporu.

Bivši zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik, se mora izseliti v roku, ki ga določi sodišče.

Na podlagi takega sporazuma ali sodbe tisti, ki ostane v stanovanju, pri JSS MONM vloži vlogo, s katero zahteva sklenitev najemne pogodbe z njim kot najemnikom oz. izbris partnerja iz najemne pogodbe.

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi. Vloga za vpis ali izbris uporabnika

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi.

Če boste zaprosili za vpis osebe, ki ste jo dolžni preživljati po zakonu, vam bomo pripravili aneks k najemni pogodbi.

Če pa boste zaprosili za vpis osebe, ki je po zakonu niste dolžni preživljati oz. le mnenje, ali je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno, pa prav tako vložite vlogo za vpis ali izbris uporabnika.