Na tej spletni strani podajamo določena pojasnila v zvezi z dodelitvijo in najemom javnega najemnega stanovanja v Mestni občini Novo mesto

Pogosta vprašanja in odgovori

Javna najemna stanovanja (neprofitna stanovanja, stanovanja za mlade in mlade družine, kadrovska stanovanja, stanovanja za starejše in gibalno ovirane osebe, bivalne enote) se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki jih sklad objavlja na svoji spletni strani ter v drugih medijih javnega obveščanja. Vsebina javnega razpisa je prilagojena posameznemu namenu ali za posamezno ciljno skupino, s prijavo na javni razpis se uvrstite v izbirni postopek za dodelitev stanovanja v najem.

Sklad oddaja neprofitna stanovanja v najem zgolj na podlagi javnih razpisov v skladu z veljavno zakonodajo (17. – 26. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem). Ko je razpis objavljen, se z vlogo prijavite nanj. Razpis opredeljuje katera stanovanja so predmet razpisa, katere dokumente morate predložiti ob prijavi, postopek točkovanja vlog in drugo. Glede na doseženo število točk se oblikujejo prednostne liste po katerih se dodeljujejo neprofitna stanovanja. Razpis se objavi na spletnih straneh sklada ter v drugih medijih javnega obveščanja.

Ne, samske osebe tako kot osebe, trajno vezane na invalidski voziček ter slepi in gluhi, kandidirajo na ločenih podlistah – samski kandidirajo zgolj z drugimi samskimi.

Ne. Ker število stanovanj, ki so predmet javnega razpisa, po navadi ne zadošča, da bi se stanovanje dodelilo vsem, ki izpolnjujejo pogoje, se stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilcev točkujejo po kriterijih razpisa in se stanovanja dodeli tistim, ki zberejo največ točk.

Možnosti za uspeh ni mogoče napovedati. Do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem so upravičeni tisti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in zberejo najvišje število točk v primerjavi s številom razpisanih stanovanj. Število zbranih točk je odvisno od priznanja prednostnih kategorij, ki pa so znane ob objavi razpisa.

Ogled se ne opravi pri vseh prosilcih. Opravi se nenapovedano in le pri tistih, ki na podlagi predložene listinske dokumentacije zberejo zadostno število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Zdravstvene razmere prosilca se lahko upoštevajo le v dveh primerih:

  • priznana invalidnosti (predložiti je potrebno ustrezno dokazilo)
  • kronične bolezni zgornjih dihal (predložiti je potrebno ustrezno zdravniško potrdilo in hkrati ugotoviti prisotnost vlage v stanovanju prosilca)

Skupaj s prosilcem se lahko razpisa v okviru ene vloge udeležijo le osebe, ki jih je prosilec dolžan preživljati po zakonu. To pomeni: zakonski oz. zunajzakonski partner oz. partner prosilca, mladoletni in polnoletni otroci, ki se še šolajo, a največ do 26. leta (potrebno priložiti potrdilo o vpisu), polnoletni otroci, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica.

Ne, to ni mogoče. Prosilec ne more izbirati, na katero listo (A ali B) se bo uvrstil. Razvršča se izključno na podlagi ugotovljene višine dohodka v določenem obdobju.

Neprofitna najemnina se računa individualno za vsako stanovanje. Glavna kriterija, ki najbolj vplivata na višino, sta površina stanovanja in število točk, ki so mu pripisane.

Kriterij velikosti stanovanj po Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj ni vezan na strukturo stanovanja (število sob), pač pa na velikost. Normativi so razvidni iz naslednje tabele:

število članov gospodinjstva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine – lista A površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine – lista B
 1-člansko  od 20 m2 do 30 m2  od 20 m2 do 45 m2
 2-člansko  nad 30 m2 do 45 m2  nad 30 m2 do 55 m2
 3-člansko  nad 45 m2 do 55 m2  nad 45 m2 do 70 m2
 4-člansko  nad 55 m2 do 65 m2  nad 55 m2 do 82 m2
 5-člansko  nad 65 m2 do 75 m2  nad 65 m2 do 95 m2
 6-člansko  nad 75 m2 do 85 m2  nad 75 m2 do 105 m2

V kvadraturi se upoštevajo tudi pomožni prostori, kot so kleti, balkoni in podobno, vendar se ne všteva celotne površine le-teh, pač pa se površina pomnoži z ustreznim faktorjem.

Glede na dohodke gospodinjstva se prosilce loči na tiste, ki so zavezani plačati lastno udeležbo (lista B), in tiste, ki niso (lista A).

Prosilec, uvrščen na listo B, je pred dodelitvijo zavezan plačati lastno udeležbo v višini 10 % vrednosti dodeljenega stanovanja. Za osnovo se NE uporabi tržna cena, pač pa isti sistem vrednotenja, ki se uporablja tudi za določitev neprofitne najemnine.

Za orientacijo: za 55 m² veliko stanovanje, ovrednoteno s 320 točkami, bi znašala lastna udeležba cca. 4600 EUR, kar dobi prosilec vrnjeno čez 10 let. Prosilec nima možnosti izbire, na katero listo se uvrsti, pač pa se razvrstitev opravi izključno glede na ugotovljene dohodke prosilčevega gospodinjstva.

Odkup neprofitnega stanovanja NI mogoč. Plačilo lastne udeležbe za dodelitev neprofitnega stanovanja ne pripelje do lastništva stanovanja. Lastna udeležba se po preteku določenega obdobja vrne vplačniku.

Trenutno ni javnega razpisa, preko katerega bi se lahko potegovali za najem neprofitnega stanovanja. Javne razpise za oddajo neprofitnih stanovanj se objavlja približno na dve leti.

Vsem, ki vas zanima sodelovanje pri posameznih razpisih, predlagamo, da se naročite na obveščanje o novostih.

(1) Pogoji in postopek za upravičenost do dodelitve namenskega najemnega stanovanja se določi s posebnem pravilnikom, na besedilo katerega da soglasje Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

(2) V posameznem javnem razpisu, pripravljenem v sodelovanju s pristojnim oddelkom Mestne občine Novo mesto, se določi število razpisanih namenskih najemnih stanovanj, merila, postopek dodelitve in določijo morebitni dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci.

(3) O upravičenosti posameznega prosilca do dodelitve namenskega najemnega stanovanja se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku na predlog komisije.

Bivalna enota je stanovanjska enota, namenjena za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženim osebam in je po površini in funkcionalnosti manjša kot primerno stanovanje. Mestna občina Novo mesto trenutno ne razpolaga z bivalnimi enotami, a je to ena od prioritet v aktualni stanovanjski strategiji.

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki sami ne morejo več v celoti skrbeti zase, ob tem pa lahko ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica so v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših, tudi osebam na invalidskih vozičkih.

Oskrbovana stanovanja ustrezajo predvsem potrebam starostnikov po zasebnosti in ohranjanju avtonomije, kakršno so imeli doma, hkrati pa jim nudijo varnost, saj je ves čas zagotovljena pomoč na daljavo. Tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja so določena v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje.

Stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih zagotavljamo pomoč in možnost dodatnega naročanja storitev glede na potrebe in želje posameznega stanovalca.

Osnovna oskrba vključuje:

  • pomoč pri bivanju (osnovno čiščenje prostorov, odnašanje smeti, postiljanje),
  • organizirano prehrano s prinašanjem in odnašanjem pripravljenih obrokov ter pomivanje uporabljene posode,
  • pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila (prinašanje in odnašanje čistega in umazanega perila, pranje, sušenje in likanje posteljnega in osebnega perila).

Socialna oskrba vključuje:

  • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil; to je pomoč pri oblačenju in slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ter vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • varstvo in pomoč pri ohranjanju družbenih stikov: vzpostavljanje družabne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, obveščanju ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

Klic v sili

Stanovalcem je s klicnimi napravami za pomoč na daljavo zagotovljena možnost uporabe celodnevne nujne pomoči.

Oskrbovana stanovanja so opremljena s kuhinjo, kopalnico in negovalno posteljo, drugo opremo pa si najemnik namesti po svojih željah in potrebah, na svoje stroške. Stanovanja so različno velika.

Nekatera stanovanja imajo na voljo tudi parkirišča, ki jih lahko najamete, in skupen dnevni prostor s kuhinjo in televizorjem.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto trenutno ne razpolaga z oskrbovanimi stanovanji. Gradnjo oskrbovanih stanovanj v Novem mestu planira v kratkem Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o.

Nakup oskrbovanega stanovanja je odvisen od investitorja.

Za čas ko čakate na prednosti listi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem imate možnost pri pristojnem Centru za socialno delo uveljavljati subvencijo k plačilu tržne najemnine Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, z izjemo prosilcev, ki zavrnejo zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Upravičen prosilec je najemnik ali član gospodinjstva, ki se je skupaj z najemnikom uvrstil na prednostno listo.

Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, lahko vložite vlogo za subvencijo najemnine na pristojni Center za socialno delo. V takem primeru morate izpolnjevati pogoje po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se upoštevajo razmere ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine. V takem primeru je do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki plačuje tržno najemnino in izpolnjuje pogoje po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine. Subvencija k plačilu tržne najemnine se odobri za čas trajanja najemne pogodbe, vendar največ za eno leto.

V primeru izrednih socialnih razmer se lahko z dopisom obrnete na nas in vam bomo v primeru kakšne proste stanovanjske enote le to ponudili za določen čas oz. do prenehanja izrednih socialnih razmer. Trenutno se podobno kot v drugih mestnih občinah, glede na povpraševanje, soočamo s pomanjkanjem stanovanjskih enot.

Lahko pa ste uspešni s prijavo na javne razpise za dodelitev namenskih javnih najemnih stanovanj, kot že navedeno, namenska javna najemna stanovanja za mlade, kadrovska idr).

Bivalna enota je stanovanjska enota, namenjena za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženim osebam in je po površini in funkcionalnosti manjša kot primerno stanovanje. Mestna občina Novo mesto trenutno ne razpolaga z bivalnimi enotami, a je to ena od prioritet v aktualni stanovanjski strategiji.