Upravičenci do dodelitve bivalnih enot (v nadaljnjem besedilu: BE) za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb so upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in ostali upravičenci, ki so v najtežjih materialnih in socialnih razmerah in jih je zaradi ohranjanja družine ali socialne izključenosti potrebno reševati izven javnih razpisov.

Dohodkovni cenzus za ugotavljanje upravičenosti do dodelitve BE je praviloma za 40 % nižji od predpisanega dohodkovnega cenzusa za upravičenost do neprofitnega stanovanja, s tem da se upošteva dohodek le za zadnje tri znane mesece pred oddajo vloge. Izpolnjevanje pogojev za upravičenje do dodelitve BE mora biti izkazano ob oddaji vloge in ves nadaljnji čas.

BE se lahko dodeli tudi zaradi izredne socialne ogroženosti tekom odpovedi najemnega razmerja oziroma pred napovedano deložacijo na podlagi sodne odločbe o izpraznitvi in izročitvi stanovanja lastniku Mestni občini Novo mesto ali Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Novo mesto, vendar praviloma le če gre za odpoved zaradi neplačevanja, ko posamezniku ali družini zaradi tega grozi brezdomstvo. Tudi taki prosilci morajo praviloma izpolnjevati pogoje iz tega člena. Najemna pogodba se sklene za določen čas 1 leta.

V primeru elementarnih nesreč se BE lahko dodeli tudi osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega člena, z natančno opredelitvijo časa trajanja najemnega razmerja.

V kolikor je prosilec ali njegov ožji družinski član dolžnik iz naslova prejšnjega najemnega razmerja, sklenjenega z Mestno občino Novo mesto ali Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Novo mesto, ali mu je najemno razmerje prenehalo zaradi neprimerne rabe stanovanja ali skupnih delov stavbe, je to lahko, ne glede na izpolnjevanje pogojev iz tega člena, razlog za neupravičenost do dodelitve BE. Do BE načeloma niso upravičeni tisti, ki bivajo pri starših ali v najemnem stanovanju, za katerega prejemajo subvencijo najemnine.

Do BE ni upravičen prosilec, pri katerem iz predloženih dokazil ali drugih ugotovitev, pridobljenih v postopku preverjanja upravičenosti do dodelitve bivalne enote, izhaja ali obstaja velika verjetnost, da prosilec ali kateri od njegovih ožjih družinskih članov, s katerimi prosilec zaproša za BE, zaradi različnih osebnih oziroma zdravstvenih težav ni sposoben samostojnega bivanja oziroma narava bivanja v BE ni primerna glede na njegove potrebe. Izjema so prosilci, katerim bo zagotovljena nastanitvena podpora v času bivanja v BE.

O upravičenosti do dodelitve BE se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku. BE se odda v najem na podlagi seznama upravičencev do dodelitve BE. Izjemo od oddaje na podlagi navedenega seznama predstavlja oddaja BE v okviru elementarne nesreče oziroma ob odpovedi najemnega razmerja. BE se na podlagi seznama upravičencev oddaja skladno z določbami zakona, ki ureja stanovanjska razmerja, ob pogoju, da upravičenec redno kandidira na javnih razpisih za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem in se uvršča na prednostno listo, z izjemo prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev bivalne enote ne pa tudi vseh pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja. Upravičenca, ki zavrne ponujeno primerno BE, lahko pa tudi, če ne sodeluje na aktualnih javnih razpisih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvršča na prednostno listo, se črta s seznama upravičencev in ne more uspešno kandidirati za bivalno enoto 3 leta od izdaje odločbe o črtanju s seznama upravičencev.

Pri dodelitvi bivalne enote se upošteva merilo stanovanjske površine na število družinskih članov in sicer glede na razpoložljive možnosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto praviloma:

  • za 1 člana do 16 m2,
  • za 2 člana do 20 m2,
  • za 3 člane do 24 m2,
  • za 4 člane do 32 m2,
  • za 5 članov do 40 m2 stanovanjske površine.

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se površina poveča za 4 m2.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto imenuje strokovno komisijo, katere člani so poleg predstavnikov Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto tudi predstavniki enot Centra za socialno delo Novo mesto in oddelkov Mestne občine Novo mesto. Strokovna komisija preuči, kdo od upravičencev uvrščenih na seznam upravičencev po datumu odločbe, je v najtežji socialni stiski ter se ga, ob upoštevanju razpoložljivih bivalnih enot, prioritetno reši. Preuči tudi, ali se pred napovedano deložacijo uporabnikom stanovanj zaradi socialnih stisk zagotovi bivalna enota, upravičenost do zamenjave bivalne enote, ki je mogoča samo izjemoma in možnost zagotovitve ustrezne podpore v primerih, ko iz vloge in priložene dokumentacije ter ugotovljenih dejstev izhaja, da posameznik iz določenih razlogov potrebuje ustrezno nastanitveno podporo.

Okvirno število bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb se določi v vsakokratnem stanovanjskem programu Mestne občine Novo mesto.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto trenutno ne razpolaga z nobeno bivalno enoto. Eden poglavitnih ciljev je v najkrajšem času pridobiti vsaj nekaj bivalnih enot.