Izpolnite vsa zahtevana polja in priložite zahtevana dokazila.

Vloga oddana preko tega obrazca mora biti poslana do vključno 14. 6. 2024 do 24:00, da se šteje kot pravočasna.

Prijava

  Prosilec

  Prosilec

  1. Prosilec ali prosilka (v nadaljevanju prosilec)

  1.1.7. Stalni naslov

  1.1.8. Začasni naslov

  1.1.9. - 1.1.10. Izobrazba in status

  Uporabniki stanovanja

  1.2.Uporabniki stanovanja

  Izpolnite le v primeru, če bo z vami v stanovanju bival tudi zakonski/zunajzakonski partner oz. ostale osebe.
  1.2. Uporabniki stanovanja (označite lahko več možnosti):
  Med ožje družinske člane gospodinjstva se štejejo poleg zakonca prosilca ali osebe, s katero prosilec živi najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci prosilca, dokler jih je ta dolžan preživljati število mladoletnih otrok (upošteva se tudi zdravniško potrjena nosečnost). V primeru študija najdlje do zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26 leta starosti, v primeru šolanja na visoki stopnji, ki traja pet ali šest let, ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem otrok šolanja ni končal v predpisanem roku, pa še toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo, druge osebe pa le, če obstaja dolžnost preživljanja.

  1.2.1. Partner ali partnerka (v nadaljevanju partner)

  1.2.1.7.Stalni naslov

  1.2.1.8.Začasni naslov

  1.2.1.9. - 1.2.1.10.Izobrazba in status

  1.2.1.11.Življenjska skupnost

  PDF prenesite, izpolnite, skenirajte in naložite kot prilogo: Prenos izjave PDF
  Podpis prosilca *
  Podpis partnerja *

  1.3. Drugi ožji družinski člani

  1.3.6. Naslov

  Bivalne razmere

  Bivalne razmere

  2.Prebivališče, na katero se nanaša opis razmer in v katerem prosilec dejansko prebiva

  3.Stanovanjski status

  4.Kvaliteta bivanja

  5.Neprimerna površina stanovanja

  6.Funkcionalnost stanovanja

  6. Funkcionalnost stanovanja (izberete lahko več možnosti)
  Socialne in zdravstvene razmere

  Socialne in zdravstvene razmere

  7.Število članov gospodinjstva

  8.Ločeno življenje (vnesite št. članov za posamezni predmet)

  9.Zdravstvene razmere (vnesite št. članov za posamezni predmet)

  Prednostne kategorije prosilcev

  Prednostne kategorije prosilcev

  10.Mlade družine, mladi

  10. Mlade družine, mladi (samski in pari brez otrok)

  11.Mladoletni otroci

  12.Invalidi in družine z invalidnim članom (vnesite št. članov)

  13.Število članov družine

  14.Daljša delovna doba

  15.Družinsko nasilje

  23.Starost nad 65 let

  17.Izobrazba

  18.Udeležba na prejšnjih razpisih

  20.Rejniška družina

  21.Stalnost bivanja

  22.Stanovanjske razmere

  Izjava o izpolnjevanju pogojev

  Izjava o izpolnjevanju pogojev

  PDF prenesite, izpolnite, skenirajte in naložite kot prilogo: Prenos izjave PDF

  Podpisani izjavljam, da sem imel sam oziroma so imeli člani mojega gospodinjstva, v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, naslednje neobdavčljive dohodke in prejemke:

   

   

  Vrsta neobdavčljivega dohodka/prejemka (vnesite skupni znesek in med prilogami dodajte dokazila):

  Preživnina

  Nadomestilo preživnine

  Nagrada skrbniku

  Plačilo dela rejniku

  Starševski dodatek

  Otroški dodatek

  Denarna socialna pomoč

  Varstveni dodatek

  Štipendija

  Renta iz življenjskega zavarovanja

  Invalidski dodatek

  Sredstva za nego in pomoč

  Drugi dohodki

   

  Podpisani izjavljam, da sem sam oziroma so člani mojega gospodinjstva imam(o) v lasti naslednje premoženje(izpolni se za vso lastnino, upošteva se tudi premoženje pridobljeno na leasing):

  Motorna vozila

  Nepremičnine

  Vrednostni papirji

  Plovila

  Drugo

   

  • da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, kamor se šteje tudi imetnik služnosti stanovanja;
  • da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe v deležu, ki je večji od 1/3, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega stanovanja (izjema so lastniki ali solastniki stanovanja, ki je po zakonu oddano v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, o čimer da tovrsten lastnik posebno izjavo);
  • da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja;
  • da se v obdobju zadnjih 10 let nisem nasilno vselil v stanovanje v lasti Mestne občine Novo mesto ali v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto in mi ni bila sodno naložena izselitev;
  • da nisem nezakoniti uporabnik stanovanja v lasti MONM ali JSS MONM (izvzeti so upravičenci, za katere je z razpisom opredeljena posebna možnost udeležbe na razpisu)

  V primeru prosilcev, ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja:

  • da sem poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

  V primeru prosilcev, ki so najemniki bivalne enote v lasti JSS MONM:

  • da primerno uporabljam bivalno enoto, ne povzročam škode lastniku bivalne enote in škode na skupnih prostorih in imam poravnane vse obveznosti za uporabo ter sem redni plačnik.

   

   

  Podpis prosilca *

  Ostali družinski člani

  Podpis člana *

  Priloge

  Priloge

  1.Prosilec ali prosilka (v nadaljevanju prosilec)

  OPOMBA: spričevalom in drugim listinam, izdanim v tujini, mora biti priloženo mnenje ENIC-NARIC o vrednotenju izobraževanja

  1.2. Partner

  OPOMBA: spričevalom in drugim listinam, izdanim v tujini, mora biti priloženo mnenje ENIC-NARIC o vrednotenju izobraževanja

  1.3.Drugi ožji družinski člani

  4.1.Kvaliteta bivanja

  7.Število članov gospodinjstva

  Prosilec predloži izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega otroka, ki z njim nastopa na razpisu, za otroke, starejše od 15 let, ki se šolajo, prosilec predloži tudi potrdilo o vpisu
  Prosilec predloži ustrezen dokument, iz katerega izhaja zakonska dolžnost preživljanja

  8.Ločeno življenje

  Prosilec predloži ustrezno odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
  Prosilec izkaže, da je eden od otrokovih staršev neznan z izpiskom iz rojstne matične knjige; prosilec izkaže, da je preživnina neizterljiva s predložitvijo izvršilnega predloga oziroma tožbe oziroma z odločbo, na podlagi katere otrok prejema nadomestilo jamstvenega sklada

  9.Zdravstvene razmere

  Prosilec predloži diagnozo obolenj, ki jo izda osebni zdravnik v obliki potrdila.

  10. Mlade družine, mladi (samski in pari brez otrok) / 13.1. Družina je najmanj tričlanska in je zaposlen samo eden ali nobeden od članov gospodinjstva

  12.Invalidi in družine z invalidnim članom

  Prosilec predloži diagnozo obolenj, ki jo izda osebni zdravnik v obliki potrdila

  14.Prosilec z daljšo delovno dobo

  Prosilec predloži kopijo delovne knjižice ali pa prosilčevo delovno dobo zapiše in overi prosilčev delodajalec na potrdilu o prejetih dohodkih

  15.1.Prosilec je žrtev družinskega nasilja

  Prosilec predloži strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju

  20.1.Prosilec živi ali je v obdobju treh let živel v rejniški družin in ob polnoletnosti in prenehanju rejništva, nima pogojev za vrnitev k staršem

  Prosilec predloži odločbo in mnenje Centra za socialno delo
  Povzetek
  Summary