Spoštovani!

Pri izstavitvi računa v mesecu oktobra smo vas seznanili o zakonski spremembi višine najemnine po SZ-1E. CSD so uskladitev subvencije neprofitne najemnine dolžni izvesti po uradni dolžnosti brez izdaje odločbe, vendar zaradi časovne stiske (sprememba lastništva in sprememba višine najemnine), uskladitve niso zaključene, zato je izračunana subvencija na računu za oktober/november lahko nepravilna. Uskladitev s CSD bo izvedena v najkrajšem možnem času.

Ponovno vas obveščamo o postopnem dvigu vrednosti točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja od 2,63 EUR do končnih 3,50 EUR in sicer:

  • od 1. julija 2021 do 31. marca 2022 je vrednost točke 2,92 EUR,
  • od 1. aprila 2022 do 31. marca 2023 bo vrednost točke 3,21 EUR in
  • od 1. aprila 2023 naprej bo vrednost točke 3,50 EUR.

V nadaljevanju vam posredujemo bistvene spremembe SZ-1E in novost po sklepu o najemnini:

  1. Subvencija neprofitne najemnine se iz sedanjih 80% dvigne na maksimalno 85% neprofitne najemnine;
  2. V kolikor je najemnik ali uporabnik stanovanja invalid, trajno vezan na uporabo invalidskega vozička, se uporabna površina stanovanja pomnoži s količnikom 0,8;
  3. Od meseca novembra 2021 se je pri obračunu najemnin uveljavil lokacijski faktor. Lokacijski faktor za stanovanje se določi glede na lokacijo zemljiške parcele, na kateri stoji stavba. Javni vpogled v lokacijske faktorje je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, v nadaljevanju jih bomo objavili tudi na spletnih straneh JSS MONM;
  4. V pripravi je Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini.