V petek dne 10. 3. 2023 smo se na delovnem sestanku predstavniki Javnega stanovanjskega sklada MO Novo mesto sestali z ministrom g. Simonom Maljevcem in drugimi predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost. Vsebina sestanka je bila usmerjena v predstavitev aktivnosti, ki jih peljemo na skladu in z ovirami, ki se pri izvajanju našega lokalnega poslanstva trenutno soočamo. Predstavnike ministrstva smo seznanili z dejanskim stanjem na stanovanjskem področju v Novem mestu. Aktualni stanovanjski fond je v Novem mestu glede na povpraševanje premajhen in potreben obnove. Veselimo se gradnje novih javnih najemnih stanovanj v Podbrezniku in komunalne priprave zemljišč za gradnjo na območju Brod-Drage. Na obeh lokacijah so predvidene tako večstanovanjske gradnje, kot tudi vrstne in individualne gradnje za različne ciljne skupine prebivalstva (starejše, mlade, socialno ogrožene in gibalno ovirane itd). Izpostavili smo zaznano povečano povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih ter prioritetno potrebo po ureditvi bivalnih enot, katerih namen je kratkoročno reševati najbolj nujne stanovanjske situacije. Predstavniki ministrstva so predstavili nekatere dobre prakse ostalih stanovanjskih skladov ter usmeritve in cilje, ki so si jih v okviru koalicijske pogodbe s področja stanovanjske politike zadali. Predstavili so akcijski načrt, ki temelji na vzpostavitvi kvalitetnih evidenc, na urejanju najemnega trga ter vzpostavitvi stabilnega sistema gradnje JNS. Strinjajo se tudi z aktivnostmi v smeri obnove obstoječega stanovanjskega fonda, saj številne osebe le stežka menjajo lokalno okolje, kot tudi aktiviranja prostih stanovanjskih enot. Na področju stanovanjskih skladov je tandenca ministrstva oblikovanje krovnega centra za razvoj stanovanjske politike na državnem nivoju (JSS RS) in t.i. regionalnih stanovanjskih skladov. V letošnjem letu se predvideva cca 20 mio EUR za stanovanjsko politiko, večina preko objavljenih razpisov JSS RS (projektno financiranje). Po koncu obiska vseh javnih stanovanjskih skladov po Sloveniji, nameravajo v mesecu Maju organizirati skupen dogodek na katerem bodo predstavili zbrane ugotovitve ter predstavili konkretnejše aktivnosti v nadaljevanju.

Povezavi:

https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2023031313192149/

https://www.gov.si/novice/2023-03-10-minister-v-novem-mestu-zagon-javne-stanovanjske-politike-in-obisk-socialno-varstvenih-zavodov/